Informatie voor Leden

BALANS PER  30 JUNI 2013

AKTIVA

 

30-jun-13

 

 

30-jun-12

 

 

x Euro

 

 

x Euro

MATERIELE VASTE AKTIVA

Baanverlichting

1

1

Machinepark

11.220

12.237

400m baan

1

1

Brug

3.423

1.884

Inventaris

13.771

4

Computer

2

156

Omroep-/muziekinstallatie

1

1

Clubhuis

37.872

40.655

Perceel grond

13.613

13.613

79.904

68.552

VOORRADEN

Medailles, startkaarten etc.

19.572

0

VORDERINGEN

Vooruitbetaalde/te ontvangen posten

1.119

1.000

Debiteuren

200

0

1.319

1.000

LIQUIDE MIDDELEN

Kas

450

291

Rabobank

1.835

16.238

Rabobank rendement

270

266

Rabo bedrijfstelerekening

132.057

163.845

Postbank

1.284

6.144

135.896

186.784

TOTAAL AKTIVA

236.691

256.336

PASSIVA

 

30-jun-13

 

 

30-jun-12

 

 

x Euro

 

 

x Euro

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

231.657

253.862

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Crediteuren

1.140

0

Te betalen en vooruit-

ontvangen posten

1.948

1.028

Jubileumfonds

1.946

1.446

5.034

2.474

TOTAAL PASSIVA

236.691

256.336

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JULI 2012 T/M 30 JUNI 2013

 

BEGROTING

RESULTAAT

RESULTAAT

 

BEGROTING

 

2012/2013

2012/2013

2011/2012

2013/2014

 

x Euro

x Euro

x Euro

 

x Euro

BATEN

Toertochten/kaartverkoop

0

0

142.188

0

Contributies

8.000

8.178

8.123

8.000

Pacht

750

1.450

2.520

1.400

Giften

0

0

53

0

Subsidies

0

0

0

0

Rente

3.000

2.016

1.596

2.000

TOTAAL BATEN

11.750

11.644

154.480

 

11.400

LASTEN

Afschrijvingen

6.600

7.833

6.683

7.800

Bondskosten

1.000

1.183

3.026

1.100

Medailles/startkaarten

0

0

10.270

0

Reis- en verblijfkosten

100

0

75

100

Representatiekosten

500

7.225

677

500

Giften/donaties

350

1.400

350

500

Kantinekosten

250

346

2.073

300

Verzekeringen

1.500

1.096

1.503

1.200

Energie

500

1.145

434

1.000

Huur/pacht

300

160

1.260

300

Onderhoudskosten

5.000

4.286

5.448

5.000

Brandstofkosten

0

75

374

100

Kleine aanschaffingen

1.000

4.064

2.455

1.000

Contributie/abonnementen

100

33

57

100

Administratiekosten/drukwerk

750

1.127

683

1.000

Telefoon-/tv-/internet-/zendkosten

800

1.750

779

800

Toevoeging jubileumfonds

500

500

500

500

Bankkosten/rente

300

367

320

300

Algemene kosten

1.000

1.259

1.545

1.000

TOTAAL LASTEN

20.550

33.849

38.512

 

22.600

EXPLOITATIESALDO

-8.800

-22.205

115.968

 

-11.200

 
 

TOELICHTING

 

Algemeen

Het afgelopen jaar is er wel een ijs-periode geweest, maar helaas kon de ijsclub haar poorten niet openen,

waardoor er geen toertocht inkomsten zijn geweest.

Het boekjaar 2012/2013 is dan ook afgesloten met een negatief exploitatiesaldo.

Het exploitatiesaldo ad € 22.205,37 is t.l.v. de algemene reserve geboekt.

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Contributies

De contributie is ongeveer gelijk gebleven aan het vorige boekjaar.

Pacht

Dit betreft de jaarlijkse pacht van de koek- en zopietent aan de ijsbaan en ook de

extra pacht van de koek- en zopietenten in de polder.

Afschrijvingen

Deze vinden plaats op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. De afschrijvingskosten

zijn o.a. gestegen door de aanschaf van een communicatiesysteem (mobilofoons), loopbrug onder de

kanaalbrug en 2 quad's

Medailles/startkaarten

Dit jaar zijn er ook weer medailles en startkaarten aangeschaft voor de plassentochten. Deze zijn echter

op de voorraad geboekt.

Representatiekosten

Dit betreft o.a. de kosten van de jaarvergadering in de "oude school", relatiegeschenken en de mede-

werkers- en bestuursdag.

Giften/donaties

Zoals jaarlijks is er ook dit jaar weer een gift voor schaatsvereniging de 5-dorpen gereserveerd.

Er is ook een vergoeding aan de st. Blok betaald voor het gebruik van het terrein gedurende de vorige

ijsperiode, daarnaast is er een gift gedaan aan de vrienden van de Oudergaard.

Kantinekosten

Dit zijn de kosten voor koffie, brood, soep etc. en diverse huishoudelijke middelen.

Verzekeringen

Dit betreft een uitgebreide woonarkverzekering en de verzekering van de machines etc..

Energie

De kosten van gas, water en elektriciteit in de ark, welke gebruikt wordt als bestuurskamer/

clubhuis.

Huur/pacht

Dit zijn o.a. de kosten van huur voor het terrein waar de  400m baan is gelegen.

Onderhoudskosten

Hierop zijn o.a. geboekt de kosten van het draaihek, diverse materialen,onderhoud en reparatie's

machinepark etc..

Kleine aanschaffingen

Er zijn dit jaar aangeschaft: nieuwe kleding schuifploeg, bestuursjassen en een geldtelmachine.

Administratiekosten

Dit zijn de kosten van de administratie, kantoorbenodigdheden, drukwerk etc..

Telefoon-/tv-/internetkosten

Dit zijn o.a. de telefoonkosten, de jaarlijkse hostingkosten van de internetsite "ijsclub-kortenhoef.nl" en

dit jaar de kosten van de zendvergunning voor de mobilofoons.

Algemene kosten

Dit zijn o.a. secretariaatskosten, gemeentelijke lasten en portokosten.